Privacy statement

 

Bescherming persoonsgegevens

Tipp is een bedrijfsonderdeel van ZIO. Tipp is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bemiddelde patiënten en van bezoekers van de website van essentieel belang is voor de uitvoering van haar omschreven doelen t.b.v. het verbeteren van het verwijsproces in de gezondheidszorg. Persoonlijke gegevens van patiënten en bezoekers van de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Tipp houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zal de verwerking van gegevens aangemeld worden bij het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting ZIO gevestigd aan de Wilhelminasingel 81 te Maastricht. Zie ook www.zio.nl.

Verwerking van patiëntgegevens

Om u optimale zorg en behandeling te kunnen bieden, legt uw behandelend arts een dossier over u aan. Het dossier wordt gebruikt voor de uitvoering van de behandelingsovereenkomst met u. Indien de huisarts besluit dat u naar vervolgzorg moet worden verwezen, maakt de huisarts een verwijzing waarin een deel van de gegevens uit het patiëntendossier wordt meegestuurd naar Tipp. Als u verwezen bent door een bij de RHZ aangesloten Huisartsenpraktijk gebruikt TIPP een deel van deze gegevens en legt TIPP een deel van deze gegevens vast. Het gaat hierbij uitsluitend over gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de omschreven doelstelling van TIPP (zie algemene informatie op deze website). De dossiergegevens met betrekking tot uw gezondheid worden uitsluitend ter beschikking gesteld aan andere hulpverleners naar wie wordt verwezen, voor zover zij bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst betrokken zijn.

Inzage en correctie

Verwezen patiënten die via Tipp hun vervolgzorgvraag laten bemiddelen, hebben recht op inzage in hetgeen Tipp over u heeft vastgelegd. U kunt een verzoek tot inzage indienen. Hiertoe moet u een schriftelijke verzoek indienen met kopie van een geldig legitimatiebewijs naar Tipp, Severenplein 26B, 6225 AZ Maastricht. Als de gegevens in uw dossier onjuist blijken te zijn, kunt u uw verzoek tot correctie kenbaar maken onder opgave van de te wijzigen gegevens. U krijgt binnen vier weken bericht of aan uw verzoek kan worden voldaan.

Beveiliging van uw gegevens

Tipp treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens. De gegevens worden op een beveiligde manier verstuurd. Indien dit niet mogelijk is zal gebruik gemaakt worden van elektronische fax.

Doorverwijzing

Bij het doorverwijzen naar zorgaanbieders draagt Tipp geen verantwoordelijkheid voor het al dan niet volledig of ten dele vergoeden van de zorgkosten door uw zorgverzekeraar. Als patiënt dient u dit zelf te allen tijde bij uw zorgverzekeraar te checken.

Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Tipp geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Tipp, dan kunt u deze richten aan het postadres van TIPP, Severenplein 26B, 6225 AZ Maastricht. Of via e-mail: info@Tipp.nu.

Wijzigingen

TIPP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleert u daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacybeleid van Tipp.

Maastricht, augustus 2012